1. ഇക്ഷുദർഭ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക