1. ഇക്ഷുനിര്യാസം

    1. നാ.
    2. കരിമ്പിൻനീര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക