1. ഇക്ഷുപാകം

    1. നാ.
    2. ശർക്കരപ്പാവ്
    1. കാവ്യ.
    2. അനായാസമായി വായിച്ചാസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാവ്യശൈലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക