1. ഇക്ഷുപീഡനി

    1. നാ.
    2. കരിമ്പാട്ടുന്ന മില്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക