1. ഇക്ഷുബാലിക

    1. നാ.
    2. കുരുവിക്കരിമ്പ്
    3. വയൽച്ചുള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക