1. ഇക്ഷുയന്ത്രം

    1. നാ.
    2. കരിമ്പാട്ടുന്ന ചക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക