1. ഇക്ഷുയഷ്ടി

    1. നാ.
    2. കരിമ്പിൻതണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക