1. ഇക്ഷുരം

    1. നാ.
    2. കുരുവിക്കരിമ്പ്
    3. വയൽച്ചുള്ളി
    4. കാശപ്പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക