1. ഇക്ഷുരസം

    1. നാ.
    2. ശർക്കരപ്പാവ്
    3. കാശപ്പുല്ല്
    4. കരിമ്പിൻ നീര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക