1. ഇക്ഷുവല്ലി

    1. നാ.
    2. കരിമ്പ്
    3. പാൽമുതക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക