1. ഇക്ഷുശുക്തം

    1. നാ.
    2. കരിമ്പിൻനീരിൽ കിഴങ്ങ് മുതലായവ ചതച്ചിട്ടു പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക