1. ഇക്ഷുസാരം

    1. നാ.
    2. ശർക്കര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക