1. ഇക്ഷ്വാകു

    1. നാ.
    2. അയോദ്ധ്യ വാണിരുന്ന സൂര്യവംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ്, വൈവസ്വതമനുവിനു ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രൻ
    3. ഇക്ഷാകുവംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ
    4. പേച്ചുര
    5. പാൽച്ചുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക