1. ഇകൽക്കളം

    1. നാ.
    2. യുദ്ധക്കളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക