1. ഇകൽ1

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം (പ്ര.) ഇകൽ കിട്ടുക, -കൊടുക്കുക, -തേടുക, -പൊരുക = യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഇകൽക്കളം = പോർക്കളം. ഇകലാട്ടം = പോര്
 2. ഇകൽ2

  1. -
  2. "ഇകലുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 3. ഈക്കാല്

  1. നാ.
  2. രത്നത്തിൽ (വിശേഷിച്ചും വജ്രത്തിൽ) ഉള്ള ഒരു ദോഷം
 4. ഇക്കിളി

  1. നാ.
  2. കിക്കിളി, കക്ഷത്തിലും മറ്റും തൊട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികവികാരം, ചിരിക്കാൻ പ്രരിപ്പിക്കുന്ന സ്പർശം
 5. ഇക്കിൾ

  1. നാ.
  2. എക്കിട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക