1. ഇഖ്ലാസ്

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം
  3. ഭക്തി
  4. സൗഹാർദം
 2. ഇക്കുലാസ്

  1. നാ.
  2. ഇഖ്ലാസ്, സ്നേഹം, ഭക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക