1. ഇങ്കു

    1. നാ.
    2. കായം എടുക്കുന്ന ചെടി, കായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക