1. ഇങ്ക്വിലാബ്, ഇങ്കുലാബ്

    1. നാ.
    2. വിപ്ലവം, പ്രക്ഷോഭണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക