1. ഇങ്ഖിത

    1. വി.
    2. ഇളകുന്ന, സഞ്ചരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക