1. ഇങ്ങത്തേ

    1. അവ്യ.
    2. ഇവിടത്തേ, ഇങ്ങേ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക