1. ഇങ്ങനെ

    1. അവ്യ.
    2. ഇപ്രകാരം, ഈവിധം, ഇത്തരത്തിൽ, ഇവ്വണ്ണം, ഈ മാതിരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക