1. ഇങ്ങുന്ന്1

  1. അവ്യ.
  2. ഇവിടെനിന്ന്
  3. എന്നിൽനിന്ന്, ഞങ്ങളിൽനിന്ന്
 2. ഇങ്ങുന്ന്2

  1. സ.നാ.
  2. (മധ്യമപുരുഷനിൽ പ്രയോഗം) ബഹുമാനസൂചകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക