1. ഇങ്ങേ

    1. അവ്യ.
    2. ഈ വശത്തെ, ഇവിടത്തെ
    3. ഇങ്ങുതന്നെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക