1. ഇങ്ങേക്കൂറ്റ്

    1. നാ.
    2. അയൽപക്കം, അടുത്തവീട്, ഇക്കൂറ്റ്
    3. ഈ പക്ഷത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക