1. ഇങ്ങേടം

    1. നാ.
    2. ഈ സ്ഥലം, ഇപ്പുറം, ഇങ്ങേവശം, ഇവിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക