1. ഇങ്ങേത്

    1. നാ.
    2. അടുത്ത വീട്
    3. ഇപ്പുറത്തുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക