1. ഇങ്ങോട്, -ട്ട്

    1. അവ്യ.
    2. ഇവിടേക്ക്
    3. തന്നോട് (വക്താവു തന്നെത്തന്നെ പരാമർശിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്) ഉദാ: തൻറെ അടവുകളൊന്നും ഇങ്ങോട്ടുവേണ്ട = എന്നോടുവേണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക