1. ഇച്ചപ്പാട്

    1. നാ.
    2. (ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ) വിവാഹത്തിൻറെ തലേന്നാൾ വരനു മധുര പദാർഥം കൊടുക്കുക എന്ന ചടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക