1. ഇച്ചിര, ഇച്ചിരി, ഇത്തിരി

    1. അവ്യ.
    2. അല്പം, സ്വല്പം, കുറച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക