1. ഇച്ചുളിപ്പൊടി

    1. നാ.
    2. കക്കാ നീറ്റിയത്, ചുണ്ണാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക