1. ഇച്ഛകം

    1. നാ.
    2. വള്ളിനാരകം
    3. ഇഷ്ടസംഖ്യ, ഇച്ഛ
    4. മുഖസ്തുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക