1. ഇച്ഛാപത്രം

    1. നാ.
    2. വിൽപ്പത്രം, ഒസ്യത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക