1. ഇച്ഛാഫലം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. ത്രരാശികത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫലം, നാലാം രാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക