1. ഇച്ഛാവത്

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹമുള്ള
  2. ഇച്ഛാവതി

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹമുള്ളവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക