1. ഇച്ഛാശക്തി

    1. നാ.
    2. ഇച്ഛയാകുന്ന ശക്തി
    3. ഈശ്വരൻറെ ശക്തിത്രയങ്ങളിൽ ഒന്ന് (ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി എന്നു മറ്റു രണ്ട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക