1. ഇജ്ജനം

    1. നാ.
    2. ഈ ആൾ, ഞാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക