1. ഇജ്യാശീലൻ

    1. നാ.
    2. നിരന്തരം യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക