1. ഇഞ്ചക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. കുത്തിവയ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക