1. ഇഞ്ചിക്കറി

    1. നാ.
    2. ഇഞ്ചികൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം കൂട്ടാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക