1. ഇഞ്ചിൻ, എ-

    1. നാ.
    2. യന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക