1. ഇഞ്ഞാളിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആക്ഷേപിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക