1. ഇടം1, എടം, ഏടം

  1. നാ.
  2. സ്ഥലം, സ്ഥാനം. ഉദാ: ഇരിക്കാൽ ഇടം, താമസിക്കാൻ ഇടം
  3. വീതി, വലുപ്പം, വിസ്താരം
  4. (ജ്യോ.) രാശിചക്രത്തെ പന്ത്രണ്ടായി ഭാഗിച്ചതിൽ ഓരോന്നും, ഭാവം, രാശി (അവയ്ക്കു ക്രമത്തിൽ ഒന്നാമിടം, രണ്ടാമിടം എന്നിങ്ങനെ സംജ്ഞ)
  5. ഭാഗം, വശം, സംഗതി, കാര്യം
  6. സന്ദർഭം, അവസരം, സൗകര്യം
  7. വീട് (ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെയും മറ്റും), രാജധാനി
  8. തായ്വഴി, ശാഖ. ഉദാ: ഇളയിടത്തുസ്വരൂപം
  9. ഇടതുവശം, ഇടംവലം നോക്കാതെ എന്നരീതിയിൽ അവ്യയമായും പ്രയോഗം. ഇടങ്കൈ, ഇടങ്കണ്ണ് എന്നപോലെ വിശേഷണമായും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക