1. ഇടകലരുക

    1. ക്രി.
    2. ഒന്നിച്ചുചേരുക, കൂടിച്ചേരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക