1. ഇടകൂടുക

    1. ക്രി.
    2. കലരുക, കൂടിച്ചേരുക, ഒന്നിച്ചുകൂടുക
    3. സംഭവിക്കുക, സംഗതിയാവുക, ഇടയാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക