1. ഇടക്കരി

    1. നാ.
    2. കീഴ്പ്പാടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക