1. ഇടക്കാരാഴ്മ

    1. നാ.
    2. പഴയ ഒരുതരം ഭൂവുടമസമ്പ്രദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക