1. ഇടക്കാലാശ്വാസം

    1. നാ.
    2. ഇടക്കാലത്തേയ്ക്കുമാത്രം (സ്ഥിരമായ ക്രമീകരണം വരുംവരെ) ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തികാശ്വാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക