1. ഇടക്കുടിയാൻ

    1. നാ.
    2. പാട്ടക്കാരൻറെ പക്കൽനിന്നും പാട്ടം എടുത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക