1. ഇടക്കേട്

  1. നാ.
  2. ഇടങ്കേട്
 2. ഇടങ്കേട്, ഇടക്കേട്

  1. നാ.
  2. ദാരിദ്യ്രം
  3. ഉപദ്രവം, വേണ്ടാതനം, കൊള്ളരുതായ്മ
  4. വിരോധം
  5. ദോഷം, കുറ്റം
  6. തടസ്സം, പ്രയാസം
  7. അവശത, ബുദ്ധിമുട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക