1. ഇടക്കൊയ്യൽ, ഇടക്കൊയിൽ

    1. നാ.
    2. തേങ്ങാകുറഞ്ഞ കർക്കടകം, ചിങ്ങം, കന്നി എന്നീ മാസങ്ങളിൽ ഉള്ള തേങ്ങയിടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക